Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Truck-Toilet b.v.

1. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen tenzij wij met de koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Offertes
Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend.

3. Prijzen
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, gelden bij levering de prijzen overeenkomstig de laatst opgemaakte prijslijsten dan wel de prijzen waartegen de order werd bevestigt (Save Errors and Omissions).

4. Betalingen
Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan ons te worden voldaan binnen 8 dagen na factuur- datum zonder enige korting of compensatie tenzij schriftelijk anders te zijn overeengekomen. Voor zover betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft plaats gehad, is de koper over het openstaande factuur bedrag vanaf de vervaldatum rente verschuldigd, berekend naar 1,5 % per maand, terwijl alsdan tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper komen. Voor orders boven een bepaalde waarde kunnen afwijkende betalingscondities met de koper worden overeengekomen. Indien het aan een afnemer verleende krediet naar ons oordeel te hoog wordt, kan betaling worden verlangd alvorens opdrachten en leveringen verder worden uitgevoerd.

5. Levering
Levering geschiedt normaliter tegen verzendkosten binnen Europa tenzij schriftelijk anders met koper overeengekomen. In het geval snelle na leveringen dienen te worden gedaan worden de actuele kosten voor de opdracht doorberekend aan koper. Deelleveringen en rembours. Wij behouden ons het recht voor de opdracht order in gedeelten uit te leveren en/of onder rembours te leveren. Koper is verplicht de op de deelleveringen betrekking hebbende facturen volgens onze betalingsvoorwaarden te voldoen.

6. Levertijden
Opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend, Verkoper erkent dat tijdige nakoming van schriftelijk overeengekomen levertijden een essentiële verplichting is ter zake waarvan door hem het uiterste in het werk dient te worden gesteld. Grove schuld uitgezonderd, geeft niet-tijdige levering de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding tenzij wij met de koper schriftelijk anders zijn overeengekomen. Koper doet afstand van zijn recht de overeenkomst te (doen) ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen indien:

a) Koper niet binnen 10 dagen na overschrijding van de overeengekomen levertijd bij verkoper schriftelijk
heeft gereclameerd met betrekking tot bedoelde overschrijding.

b) Verkoper binnen 10 dagen na de onder a) genoemde termijn alsnog aan zijn leveringsplicht voldoet.

c) Koper jegens verkoper in gebreke is.

d) Er sprake is van overmacht.

De hoogte van de schadevergoeding (indien overeengekomen) bedraagt maximaal tweemaal de netto factuurwaarde van de niet-tijdig geleverde goederen en tot een limiet van € 500,00 per order. Voor aanspraken van derden jegens de koper voortvloeiende uit niet tijdige levering geldt het hierboven gestelde ook.

7. Keuring
Koper heeft het recht de te leveren goederen voor eigen rekening te inspecteren en/of te keuren waartoe hem binnen redelijke grenzen de benodigde personele en/of materiele hulp kan worden verstrekt.

8. Transport en verpakking
De wijze van transport en verpakking wordt door ons bepaald. De verpakking is bij de koopprijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. Wenst de koper een andere wijze van transport en/of verpakking, dan worden eventuele kosten in rekening gebracht. Het transport van de goederen die hun eindbestemming in Nederland hebben wordt door ons verzekerd tot op de plaats van bestemming.

9. Risico en uitgebreid eigendomsvoorbehoud
a) Alle geleverd en nog te leveren goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

b) Zolang het eigendom goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale bedrijfsuitoefening. De koper verplicht zich op het eerste verzoek van de verkoper onvoorwaardelijk mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

c) De koper is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

d) De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Koper zal de verkoper te allen tijde vrijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de koper

10. Garantie, reclames, verborgen gebreken en aansprakelijkheid
De geleverd goederen en de daarbij toegepaste materialen zullen voldoen aan hoge eisen die vervolgens de stand der techniek in redelijkheid gesteld kunnen worden aan in Nederland geldende wettelijke eisen en berekeningen en voorschriften. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur, of afwerkverplichtingen stellen ons niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst van betaling der geleverd goederen te weigeren.

11. Garantie
Op de door ons geleverde fabrieksnieuwe apparatuur verlenen wij garantie gedurende een termijn van 6 maanden na factuurdatum.

12. Reclamaties
De geleverde goederen dienen terstond na aflevering gecontroleerd te worden op aantal, oneffenheden en schade aan de verpakking en vermelding op de verpakking betreffende de inhoud. In het geval van beschadiging of incomplete levering dient de koper dit binnen 2 werkdagen aan ons te melden alsmede direct bij ontvangst een schaderapport door de Expediteur te doen maken.

13. Overige reclamaties
Overige reclamaties ten aanzien van uiterlijk waarneembare afwijkingen dienen schriftelijk en rechtstreeks aan ons te worden gedaan binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke van tijdige melding c.q. reclame als hiervoor aangegeven, kan elke aanspraak ter zake door verkoper worden afgewezen.

14. Verborgen gebreken
Voor gebreken die pas bij ingebruikname blijken en waarvan de koper aantoont dat de goederen dientengevolge niet aan het beoogde doel voldoen blijven wij aansprakelijk gedurende maximaal 2 maanden na levering. Deze termijn kan in het geval van bijzondere omstandigheden worden verlengd naar maximaal 3 maanden.

15. Aansprakelijkheid en omvang schadevergoeding
Onze aansprakelijkheid ten aanzien van garantie, reclamaties en verborgen gebreken beperkt zich tot kosteloze reparatie of vervanging dan wel restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de goederen, terwijl voor overige door koper geleden schade, veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de goederen, tot niet meer dan aansprakelijk kunnen zijn dan ten hoogste een bedrag van tweemaal netto de factuurwaarde van de goederen, die de schade veroorzaakten, met een limiet van € 1000,00 per order.

Voor aanspraken van derden jegens de koper voortvloeiende uit gebleken gebreken van geleverde goederen geldt het hiervoor gestelde ook.

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:

a) de goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksvoorschriften zijn gehandeld,

b) het om gebreken of defecten gaat, die ontstaan ten gevolge van geweld van buiten af, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage, foutieve montage en andere buiten controle liggende oorzaken.

c) wij niet binnen 7 dagen na ontdekking van een gebrek/defect in de gelegenheid zijn gesteld dit te onderzoeken.

d) koper jegens ons in gebreke is.

e) er sprake is van overmacht.

De technische gegevens vermeld in de productinformatie en CAD files zijn met zorg samengesteld. Opgegeven sterktewaarden zijn richtwaarden. Onze leveranciers behouden zich het recht voor om modificaties door te voeren, waardoor afwijkingen kunnen ontstaan. Truck-Toilet BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van afwijkingen in specificaties in de productinformatie. Technische gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk met dat doel zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende orderbevestiging.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de goede werking van de producten, welke in onze geleverde producten zijn gemonteerd of aangebracht, verwerkt of toegepast. Dit blijft ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de koper.

16. Terugzendingen
Terugzending van gekochte goederen mag slecht geschieden na van ons verkregen schriftelijke toestemming. De terugzending geschied voor rekening en risico van de koper, tenzij deze het gevolg is van een door ons verrichte onjuiste levering.

17. Overmacht
Indien wij door overmacht niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan zonder dat enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht word door ons verstaan:
Oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, staking, uitsluiting, sabotage, Pandemie(covid 19) belemmeringen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

18. Vrijwaring
Voor schriftelijke met de koper overeengekomen vrijwaring van octrooirechten of andere inbreuk op rechten van derden zijn wij slecht aansprakelijk indien wij binnen 2 maanden na levering schriftelijk en gemotiveerd van deze inbreuk van de koper op de hoogte zijn gesteld en tot een maximumbedrag van € 1000,00 per geschonden rechtstype. Alles onverminderd onze verplichting tot directe beëindiging van verdere rechtsinbreuk voor zover zulks in onze macht ligt.

19. Schorsing en ontbinding
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de uitvoering van alle met de afnemer aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De ontbinding zal zakelijke werking alsmede terugwerkende kracht hebben. Bij ontbinding zullen wij gerechtigd zijn geleverde maar nog niet betaalde goederen als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding

20. Geschillen
Alle geschillen waartoe overeenkomsten met afnemers aanleiding geven, zullen uitsluitend worden beoordeeld volgens Nederlands recht en door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter diens woonplaats mits in Nederland.

21. Metaalunievoorwaarden
Wij behouden het recht voor en verwijzen tevens naar de Metaalunievoorwaarden. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600 NL 3430 GA Nieuwegein. Een kopie exemplaar van beide algemene voorwaarden kan op verzoek worden toegezonden.

22. De Truck-Toilet BV algemene voorwaarden gedeponeerd op 19 Mei 2021 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 82516405.